De School

Schooluren

1Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er klas van 9u tot 12u05 en van 13u30 tot 16u10, woensdag enkel van 9u tot 12u05.

Gelieve ervoor te zorgen dat de kinderen ’s morgens tijdig op school zijn. We starten als de kinderen in de klas zijn onmiddellijk met de kring van die dag. Het is dan ook nadelig voor zowel deze kring als voor de kinderen zelf wanneer zij pas laattijdig hierin kunnen inspringen.

Speeltijd – koek – fruit – snoep

2De kinderen hebben elke dag speeltijd van 10u45 tot 11u05 en buiten woensdag van 15u55 tot 16u10. Naar gelang de betrokkenheid van de kinderen kunnen deze pauzes ook later of vroeger vallen.

Tijdens de voormiddagspeeltijd wordt er door de staffen vers biofruit geschild en aangeboden in de keuken; de kinderen zijn vrij om hiervan al dan niet gebruik te maken. Er is dus geen gezamenlijk moment waarbij alle kinderen aan tafel zitten en een stukje fruit eten, zoals in Kleine Weide. Dit voornamelijk omdat dit organisatorisch vrijwel onhaalbaar is, maar ook omdat wij de kinderen hierin hun eigen verantwoordelijkheid willen geven, zodat ze ook stap voor stap kunnen leren deze te nemen. In de namiddag wordt er in de kring een vieruurtje gegeten, dit is meestal een koek.

Snoep, chocoladerepen en koeken met chocolade mogen niet worden gegeten op school, na overleg met een staff kan dit bijvoorbeeld wel bij het vieren van een verjaardag.

Middageten

3Terwijl de kinderen om 12u05 nog even spelen, zetten de staffen de tafel klaar. Sommige kinderen brengen hun eigen boterhammen mee, maar voor de anderen is er vers brood en beleg voorzien. Er wordt zowel hartig (vlees, kaas, vegetarisch) als zoet beleg (confituur, choco, speculaaspasta) voorzien, waarbij de afspraak geldt dat men eerst iets hartigs eet. Twee keer per week wordt er bovendien verse soep (klaargemaakt door ouders) voorzien en andere dagen maken we warme en koude chocomelk klaar. Als nagerechtje kunnen alle kinderen een koek kiezen.

Van zodra het eten klaarstaat wordt iedereen geroepen waarna we gezellig samen eten: de staffen eten samen met de kinderen. Als het weer het toelaat kan er ook rustig buiten gegeten worden.

Contractwerk

In alle klassen van Grote Weide wordt er gewerkt met een wekelijks contract. Hierop staan de verschillende instructies en taken die de kinderen die week dienen te krijgen/maken, waarbij de kinderen de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat dit contract tegen het einde van de week is afgewerkt. Tijdens hun werktijd bepalen ze dus zelf op welke manier en volgorde ze hun taken afwerken. Enkele malen per week wordt dit contract samen met het kind bekeken en besproken, waarna niet afgewerkte taken op vrijdag thuis moeten worden afgewerkt.

De kinderen in het eerste leerjaar worden hierin nog meer gestuurd: ze krijgen dagelijks een taal- of rekentaak in combinatie met een meer ontspannende activiteit. Van zodra hun taak is afgewerkt, vullen de rest van de tijd op met ze activiteit. Ze maken dus als het ware kennis met de werking van het contract, maar dragen veel minder de verantwoordelijkheid om het af te werken en nemen hun taken ook niet mee naar huis.

Hoekenwerk

Zo’n drietal keer per week zijn er in de namiddag momenten waarop de kinderen naar eigen interesse kiezen wat zij gaan doen. Men kiest dan voor een bepaalde hoek en bepaalt grotendeels zelf de activiteit binnen deze hoek. Zo kan er in de rekenhoek geschaakt worden, maar evengoed kan er een rekenspel op de computer worden gespeeld of kan een rekentaak worden afgewerkt.

Er kan gekozen worden uit een 7-tal hoeken, waarbij de hoeken en de inhoud ervan zelf regelmatig wisselen: rekenhoek, taalhoek, leeshoek, luisterhoek, wo-hoek, weeg en meethoek, creahoek, bouwhoek,…

Project

5De projecten worden gekozen op basis van de interesses van de kinderen. De staffen kijken wat er op dat moment in de groep leeft en doen samen met de kinderen een voorstel om dit thema in een project te behandelen. Voor het project van start kan gaan, bedenken de kinderen wat ze te weten willen komen, wat ze willen doen, wat hun projectvraag is. Zo wordt er samen bepaald naar welk eindproduct ze toe zullen werken, bv. het thema bang zijn: de kinderen stelden zich er veel vragen bij (waarom zijn we bang, zijn volwassenen ook bang en waarvoor,…), maar ze waren vooral op zoek naar tips om minder bang te zijn, dus werd het eindproduct een boekje met de verschillende gevonden tips.

Er worden periodes doorheen het schooljaar vastgelegd waarop er tijd wordt uitgetrokken voor een project. Tijdens een project zijn er geen geplande instructies, maar wordt er wel leerstof aangebracht in functie van het project (bv. het maken van een overzichtelijke grafiek van de verzamelde gegevens). Een project loopt minstens één week in leefgroep 2 en twee weken in leefgroep 3, maar kan ook langer duren naargelang de betrokkenheid van de kinderen.

Tijdens een project zijn er allerhande verschillende activiteiten mogelijk: info opzoeken, vragen oplossen, teksten schrijven, ateliers, uitstappen, interviews,…            

Turnen

Er wordt één keer per week op de speelplaats (of keet) geturnd. De kinderen mogen hierbij sportkledij aandoen, maar dit is zeker geen verplichting.

Enkele keren per jaar (±6 keer) verplaatsen wij ons voor de turnles naar de sporthal in Lede, zodat we over het nodige materiaal kunnen beschikken. Op deze dagen vragen we om een turnzak mee te geven met daarin sportschoenen met een witte zool en sportkledij.

Zwemmen

Anders dan in Kleine Weide brengen de kinderen in Grote Weide wel hun eigen zwemgerief mee als ze gaan zwemmen: badpak/zwembroek, handdoek en eventueel zwembril. Een badmuts wordt door ons voorzien omdat er een kleurcode wordt gebruikt om zwemmers van niet-zwemmers te onderscheiden. In het zwembad is er een evenwicht tussen basisinstructie, waterspelen en vrij spel.

Opruimtijd

Op het einde van de dag wordt er samen opgeruimd. Eerst worden in groepjes de lokalen van de eigen leefgroep opgeruimd, waarna leefgroep 2 en 3 ook beneden op eenzelfde manier de verschillende gezamenlijke plaatsen (schilderhoek, keuken, timmerhoek, keet en speelplaats) opruimen.

En thuis?

Zoals reeds gezegd, moeten kinderen in L1 hun taken thuis niet afwerken. Toch betekent dit niet dat zij thuis nooit iets te doen hebben, zo worden kringen thuis voorbereid en kunnen zij vrijblijvend oefenen.

Ook gebeurt het dat kinderen zelf vragen naar taakjes om thuis te maken, maar ook dit is steeds vrijblijvend.

Vanaf het 2de leerjaar wordt er op het einde van de week, samen met de kinderen, bekeken of het contractwerk werd afgewerkt. Indien dit niet het geval is, wordt gezocht naar de mogelijke oorzaak daarvan. Als blijkt dat de kinderen voldoende kansen hebben gehad om hun contractwerk op school af te werken, maar dit niet gelukt is door eigen nalatigheid, worden de taakjes meegegeven naar huis om daar verder af te werken.

Ook in leefgroep 3 wordt het contractwerk op deze manier afgewerkt indien nodig en leerlingen in het 6de leerjaar krijgen sowieso regelmatig taken mee naar huis ter voorbereiding voor het middelbaar.

Evaluaties

Twee maal per jaar (in januari en juni) zijn er evaluaties, gevolgd door een evaluatievergadering. Net zoals in leefgroep 1 is deze vergadering met alle ouders gezamenlijk, maar indien gewenst kan de evaluatie ook apart met de staffen worden besproken.

Elke evaluatie wordt eerst door de leerling zelf ingevuld, waarna ook de staff zijn mening geeft en deze eventueel verder toelicht. In de evaluatie wordt het klas- en individueel functioneren van het kind besproken.

Natuurlijk is er ook doorheen het schooljaar steeds de mogelijkheid om staffen aan te spreken met vragen en dergelijke.

Uitstappen

Buiten voor zwemmen en turnen gaan we regelmatig met de klas op stap. Zo zijn er de uitstappen in functie van het project, bezoekjes aan de bibliotheek en toneelvoorstellingen.

In de lente is er ook een tweedaagse fietstocht met leefgroep 2. Daarbij leggen de kinderen heel wat kilometers af, overnachten ergens en keren de volgende dag weer terug. Voor kinderen die nog niet alleen kunnen fietsen worden er aanhangfietsen voorzien.

 

KLASOVERSCHRIJDEND

Peer-tutoring

Om de twee weken vindt er in Grote Weide een gezamenlijk moment van peer-tutoring plaats. Hierbij krijgen de kinderen van leefgroep 3 één of twee kinderen van leefgroep 2 toegewezen om hen dan te begeleiden bij een bepaalde activiteit. Deze activiteit staat steeds in het teken van rekenen of taal: bv. meet- en weegopdrachten, lezen, taal- of rekenspelen,…

Atelier

Tweewekelijks wordt er vrijdagnamiddag leefgroepdoorbrekend gewerkt tijdens het atelier. In het begin van de week wordt aangekondigd welke ateliers er door de staffen en/of ouders worden aangeboden. De kinderen hebben dan de mogelijkheid om voor het atelier te kiezen of zelf een activiteit voor te stellen. Indien kinderen zelf een voorstel doen bedenken ze ook zelf welk materiaal nodig is, wie daarvoor zal zorgen en of er al dan niet begeleiding nodig is.

De invulling van een atelier is zeer ruim: de ene keer is er een natuurwandeling, de andere keer wordt er gevilt, dan weer komt er een ouder timmeren, de keer erop wordt er toneelles gegeven,…

Op het einde van het atelier komen alle kinderen van Grote Weide in één grote kring in de keuken samen waarbij ze aan elkaar tonen en vertellen wat ze die namiddag hebben gedaan.

Schoolmeeting

Tweewekelijks komen alle kinderen (Kleine en Grote Weide) samen voor een schoolmeeting. Ook dan kunnen alle betrokkenen (kinderen, staffen, ouders) een puntje op de agenda brengen door het vooraf in de meetingbus te deponeren. Zo kunnen problemen worden opgelost en wordt er op een democratische manier gezocht naar een oplossing. Verder worden oude afspraken herhaald indien nodig, maar worden ook mededelingen gedaan en jarigen in de kijker gezet.

Feesten

7Buiten verjaardagen zijn er nog meerdere momenten doorheen het jaar die een feestelijke aandacht verdienen. Dit loopt in eenzelfde lijn als in Kleine Weide, vaak zijn er ook gezamenlijke activiteiten. We vieren o.a.: eerste schooldag, Halloween, Kerstmis, Carnaval, einde schooljaar,…

Kamp

Op het einde van het schooljaar gaan we één week op kamp. In principe slapen de kinderen van leefgroep 2 samen op één slaapzaal, de kinderen in leefgroep 3 slapen in tenten.